БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. ”АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР.БУРГАС

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. ”АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР.БУРГАС

Проект: Архитекти УрбанА ООД
р-л проект: арх. Росица Златанова
арх. Галина Милкова
арх. Владимир Милков

 

Част СК: инж. Константин Сукнаров
Част Озеленяване: л.арх. Пламен Матеев
Част Геодезия: инж. Таня Пашова
Част В и К: инж. Мария Белински
Част Ел: инж. Милен Маринов
Част Слаботокова: инж. Петьо Петков
Част ПБ: инж. Бойчо Узунов

 

 

ПРЕДИСТОРИЯ

 

Ул. „Алеко Константинов“ е една от най-старите улици в Бургас – пряка на пешеходната зона по ул. „Кирил и Методий“, тангираща от североизток с двора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и с пряк излаз на северозапад към централния градска площад „Тройката“. До реализацията на проекта мястото е с подчертан търговски характер, определен от търговските партери на новопостроените сгради от югозапад и временните павилиони от североизточната й страна. Павилионите са разнотипни, с неугледен вид, а част от сградите по югозападния фронт са стари постройки, които макар и с архитектурна стойност, са неподдържани и са заварени в тежко състояние. В обхвата на улицата е изграден нов трафопост, чиито вид и обем имат отношение към общото обемно-пространствено решение.

 

Поради множеството интервенции, свързани със строителството на сградите, и необходимостта от прокарване на нови силови кабели и сградни отклонения, благоустрояването е заварено в крайно лошо състояние – амортизация и различни нива на разнородната настилка, безразборно разположени елементи на подземната инфраструктура с множество шахти, неподчинени на определена композиция, въздушно захранване на зле разположено и недостатъчно улично осветление, почти пълна липса на улично обзавеждане. Независимо от отредената й пешеходната функция, към онзи момент улицата по-скоро затруднява пешеходното движение.

 

Растителността в обхвата на проекта е представена от четири неподдържани възрастни кипариса и издънки на айлант, разположени зад и между павилионите. Липсват характерни символи и елементи на синтеза.

 

След поредица от различни разработки през 2018г. окончателно е приет проект за благоустрояване на ул. „Алеко Константинов“, с автори „Архитекти Урбана“ ООД, който е реализиран в края на 2021г.

 

Проектът предвижда цялостна реконструкция и създаване на удобна пешеходна връзка между централния площад на Бургас и ул. „Кирил и Методий“. Важен елемент и акцент в пространството е предвиденият със Заданието павилион на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти (ЗМНХЗ) в гр. Бургас, разположен в югоизточната част на улицата, където се пресичат двата пешеходни потока. Идеята е да се създадат условия за стимулиране на занаятчийството при отчитане на съществуващите ценности на архитектурната среда и в контекста на едно единно архитектурно решение на улицата.

 
КОМПОЗИЦИОНЕН ЗАМИСЪЛ

 

Предложеното с проекта решение е обвързано с основните принципи, заложени в концепцията за развитие на пешеходните пространства в ЦГЧ, като отчита архитектурните дадености на средата и наличието на ценни елементи на озеленяването.

 

Проектът следва урбанистичната логика на архитектурната рамка – създаване на “зелен участък” към оградата на училищния двор с парков характер, даващ възможност за престой и отдих, и „пешеходен транзит” откъм страната на застрояването.

 

Отчетен е изявеният подход откъм ул.“Кирил и Методий” чрез композиционно обвързване на настилките на двете улици и функционално обогатяване на мястото с Павилион на ЗМНХЗ.

 

Потърсено е интерпретиране на историческия характер на средата в цялостното архитектурно-композиционно решение на улицата, изявено в трактовката на павилиона, гранитния паваж, характера на градското обзавеждане.

 

Създадени са всички съвременни удобства за пълноценно преминаване и престой на всички групи граждани и посетители на града. Вертикалната планировка на пространството създава удобни надлъжни и напречни наклони и добра обвръзка с подходите към сградите, а тактилните настилки и обзавеждането са съобразени с изискванията за достъпна среда, при това без да нарушават композиционния замисъл.

 

Избраният рисунък на плочника предлага единен ритъм, подчинен на 3 метров модул, характерен за пешеходната зона по ул. „Кирил и Методий”. Като основен композиционен елемент, полагащ началото на един по-едър модул, се явява павираният квадрат на кръстовището на ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Алеко Константинов”, който се репродуцира ритмично по ос, с начало в неговия център. Между цялостните кръгови елементи фигурират кръгови сегменти, подчинени на същата ритмика, които създават живописност и непрекъснатост на паважа. Югозападно от тази ретро зона, изпълнена изцяло с павета от гранит и габро, и по нейното протежение се формира участък за бързо придвижване, чиято настилка е директно продължение на настилката от бетонови плочи на ул. „Кирил и Методий“.

 

Така по протежение на улицата ясно се формират две зони – „променадна” зона с места за отдих, рамкирани от зеленина, и зона за транзит и „пасивна” търговия. Тези зони са разделени от отводнителната решетка в уламата на улицата, непосредствено до която се разполага основната водеща тактилна ивица за хора с намалено зрение.

 

Оградата на училищния двор е дублирана с декоративна озеленена ограда, успоредна на композиционната ос на улицата, с ритмично разположени перголи, в основата на които са засадени глицинии, характерни за старите квартали на града, и ароматни нискостъблени храстови растения. Освен за зелена рамка, оградата ще служи и за шумоизолация от игрищата на училищния двор. В този участък се редуват вълнообразно разположени тревни партери и кътове за сядане под перголите. Така всеки кът за сядане се превръща в малка „пиацета” с разположени от североизток пейки, като едновременно с това остава част от цялостния ход на пространството.

 

Проектът предвижда запазване на съществуващите кипариси, които се вкомпонират в навеса на павилиона на ЗМНХЗ.

 

За по-добра проходимост стълбовете на уличното осветление и елементите на обзавеждането са изместени откъм североизточната страна на ул. „Алеко Константинов”, в близост до училищната ограда. Така улицата получава нормална ширина за достъп на превозни средства в аварийни ситуации, като подходът се предвижда откъм ул. „Хан Аспарух”. Оттам се извършва и извозването на битовите отпадъци.

 

С предложената реконструкция на инженерната инфраструктура предвидените места на новите шахти, отводнителните решетки и осветителните стълбове са съобразени в голяма степен с растера на настилката.

 

В цялостната трактовка на пространството е търсен носталгичен нюанс, който да подчертае духа на средата. Едновременно с това интерпретацията на отделните елементи цели да създаде усещане за модерност и удобство. В тази връзка тя е решена лаконично, а артистичните ефекти се постигат с рисунъка на плочника, малките архитектурни форми, озеленяването, художественото осветление и синтеза между тях. Предвид интимното пространство на улицата, функционалните и смислови връзки със старата част на града, стилистиката на настилките е потърсена в духа на ул. „Кирил и Методий” и пресичащите я напречни улици в тази зона.

 

В процеса на благоустрояване и със съдействие на община Бургас почти всички стари сгради по протежение на улицата са реновирани.

 
ПАВИЛИОН НА ЗАДРУГАТА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ (ЗМНХЗ)

 

Павилионът е ситуиран в югоизточния край на ул. „Алеко Константинов” на пресичането й с ул. „Кирил и Методий”. Мястото се характеризира с наличие на едроразмерна растителност – 4 кипариса, емблематични за този участък. Тяхното съхраняване е наложило цялостно съобразяване на архитектурното решение с разположението им. В годините до реализацията на проекта едно от дърветата получава трайно увреждане и се налага да бъде подменено с младо дърво от същия вид.

 

Предложената структура включва закрита търговска част и открита тераса под навес. Закритата търговска площ се използва едновременно като арт кафене и експозиционна зала на ЗМНХЗ, а откритата тераса е с флексибилни функции – консумация на открито, експозиционно пространство за временни изложби, сцена за различни културни събития.

Настилката на откритата част е тъмен декинг, а в закритите помещения – гранитогрес, имитиращ декинг и дърво в същия цвят. В северната и южна част на декинга е оформена зона за консумация на открито с капацитет около 16 места. Към нея са проектирани пейки от импрегниран дъб и маси, чиито плот се изработва от HPL плоскости, имитиращ ламарина Corten. Около младия кипарис в центъра на тази зона е проектирана маса с ексцентрична конструктивна ос и височина 90см. Декоративни ажурни пана от импрегнирани дъбови гредички отделят визуално павилиона от съществуващата ограда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и създават комфорт за посетителите.

Самият навес е разработен като пергола със стоманена конструкция и сенници от дъбови гредички. С цел осигуряване на целогодишно използване на откритите пространства над една голяма част от навеса е надстроено ефирно покритие от триплекс. Формата на навеса е изцяло съобразена с наличната едроразмерна растителност, като са оставени отвори за дърветата. Предвидено е художествено осветление на кипарисите – насочени прожектори към короните на дърветата, което допълнително подчертава тяхната стойност в средата.

 

Закритата търговска площ е изпълнена с плъзгащи се стъклени врати, които осигуряват приобщаване към откритите пространства през топлите месеци. За осигуряване срещу кражби и вандализъм са предвидени и декоративни външни плъзгащи се врати, изработени от ламарина Corten с лазерно изрязани традиционни български мотиви.

 

Обектът е обезпечен с охранителни камери за видеонаблюдение, WiFi интернет, Ел и ВиК връзки към градските мрежи на техническата инфраструктура.

Предвидена е рампа за хора със затруднено придвижване, както и тоалетна със съответното оборудване.

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО

 

След реализацията на проекта само в рамките на няколко месеца доскоро неугледната уличка „Алеко Константинов“ се превърна в едно от любимите места на бургазлии за отдих и социални контакти. На това място вече успешно се организират експозиции, арт базари и различни културни прояви.